Terug naar de homepagina Privacy policy

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de heer Kleijnen.

Vertrouwelijkheid

Albert Heijn Kleijnen is een handelsnaam van F. Kleijnen Supermarkt B.V., gevestigd te Valkenburg aan de Irmengard Passage 3. Samen met Lag & Lag B.V., R. Kleijnen Maastricht B.V. en Alcool B.V. maakt F. Kleijnen Supermarkt B.V. onderdeel uit van Carro Holding B.V., gevestigd te Maastricht aan Plein 1992 nr. 52. Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, sollicitanten, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. Wij verzamelen persoonsgegevens van ons personeel in het kader van het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Verder ontvangen wij persoonsgegevens van mensen die bij ons solliciteren. Deze gegevens bewaren wij zo lang als op grond van de wet vereist is wanneer iemand bij ons in dienst treedt en anders gedurende de periode dat de vacature open staat, dan wel maximaal 4 weken na sluiting van de vacature.

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en/of gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder of geïnteresseerde. Wij verzamelen persoonsgegevens van onder andere klanten en (toe)leveranciers in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Social Media

Als u deelneemt aan social media zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet. Het gaat dan onder andere over:

Veiligheid

WWij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten. Daarnaast zijn wij franchisenemer binnen een franchiseformule. De franchisegever is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de AH Bonuskaart en Gall & Gall klantenkaart.

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij Albert Heijn Kleijnen, Irmengard Passage 3, 6301 EC Valkenburg ter attentie van de heer Kleijnen. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Terug naar de homepagina